SPOLEČENSTVO ČESKÝCH KNIHAŘŮ

Dne 23. 9. 2016

 

Vážení ředitelé škol, vážení učitelé,  studenti, knihaři

 

obracím se na vás a zejména vaše studenty s nabídkou účasti v soutěžní výstavě vazby jedné knihy.

Soutěž pořádá Společenstvo českých knihařů  (SČK) v rámci připravovaného XXI. Semináře SČK, který se bude konat ve Skaláku u Kyjova ve dnech 21.-.24. 9. 2017. Soutěž vyhlašujeme opět za podpory a spolupráce s firmou OPUS Praha, s.r.o., dodavatelem knihařských strojů.

Záměrem soutěže je motivovat knihařské adepty k samostatné řemeslné tvorbě, k samostudiu, a navíc je pozvat k účasti na vzdělávacím knihařském semináři.

Prosím vás o zveřejnění soutěže mezi Vašimi žáky či zájemci, jejich motivaci k účasti a jejich odborné vedení. V případě zájmu vás prosím o přihlášku a přihlašovací poplatek účastníků z vaší školy na mailovou adresu pořadatele do 30. listopadu 2016, abychom vám obratem mohli zaslat příslušný počet knih.

 

S pozdravem za Společenstvo českých knihařů:                     Marek Staša, tel. 608 027 354

 

Podmínky soutěže:

 • Účastnit soutěže se mohou studenti knihařského řemesla všech vzdělávacích stupňů, přihlásit se může i jednotlivý uchazeč, neprofesionál
 • Předmětem tohoto ročníku soutěže je kniha „Zapomenuté knihařské dovednosti“, vydavatelé Pavel Káňa – vydavatelství Knihař a Jarmila Sequensová – Knihařství, vydáno 2015. Kniha je dodána ve volných složkách s přiloženou obálkou. Účastník soutěže zhotoví vlastnoručně a sám zavěšovanou vazbu.  Pokryv může být kombinovaný, vzhledem k obsahu doporučujeme papír, vazbu  opatřete titulem, technika není předepsána. Vazba nemusí mít pouzdro.  Výtvarné pojetí, estetický názor na vazbu a její obsah, je vítáno.
 • Účastník (každý žák) uhradí přihlašovací poplatek  ve výši 250,- Kč, který škola za všechny žáky hromadně poukáže na účet SČK. Tento poplatek pokrývá cenu publikace a poštovné.
 • Hotové knihy budou bezpečně chráněny před poškozením a zaslány k hodnocení s datem odeslání nejpozději 31. května 2017.
 • Porota bude složena z knihařů sdružených v SČK a zástupců firmy OPUS.
 • Při hodnocení vazby bude brán zřetel na technologicky správné a funkční provedení, výběr materiálů, výtvarné pojetí.
 • Soutěžní knihy budou vystaveny během členské výstavy SČK v Kyjově, vernisáž se koná v pátek 22. 9.2017 a výstava potrvá cca jeden měsíc. Po jejím skončení obdrží účastníci knihu zpět. Oceněné knihy se mohou stát majetkem firmy OPUS. Vítězové obrží náhradou druhý nesvázaný výtisk.
 • Ocenění žáci získají kromě knihy a věcných cen plně uhrazenou účast na odborném knihařském semináři v Kyjově a příspěvek  na ubytování. Hradí si stravné a případnou část ubytování. Informace o obsahu semináře budou zveřejněny v dubnu/květnu na www.knihari.cz
 • Během semináře bude prostor své knihy vzajemně prezentovat a konzultovat s kolegy.
 • E-mailové přihlášení do 30.11. 2016 provede škola na adresu vladkakubickova@gmail.com Přihláška obsahuje: příjmení, jméno, datum narození, obor, škola, učitel, e-mail, telefon.
 • poplatek zašlete na účet SČK, var. symbol = IČ  školy, text „knihařská soutěž“,
  č.účtu:19-8182980287/0100
 • Poštovní adresa pro zaslání vazeb do 31.5.2017:

Žákovská soutěž

Vladimíra Kubíčková

Horní 2

591 01 Žďár nad Sázavou

 

Knihařský dorost

 

Soutěž zručnosti mladých knihařů

Ve dnech 21. - 23. března 2012 se uskutečnil již 11. ročník Soutěže zručnosti mladých knihařů. Tato soutěž s mezinárodní účastí se konala v Brně, v prostorách Integrované střední školy polygrafické, Brno, Šmahova 110, která letošní ročník zároveň pořádala. Spolupořadatelé byli:  Společenstvo českých knihařů, Tiskárna Havlíčkův Brod a záštitu nad soutěží převzal starosta MČ Brno-Slatina. Veškeré dění bylo pod záštitou MŠMT ČR.

   Samotná soutěž probíhala ve dvou kategoriích. Kategorie A, vyhlášena pro obory Knihař/Knihařka a Technik dokončovacího zpracování tiskovin a kategorie B, vyhlášena pro obor Knihařské práce (žáci se změněnou pracovní schopností). Do kategorie A se letos přihlásila čtyři družstva ze tří tuzemských škol, do kategorie B se přihlásilo šest týmů a to po třech týmech z obou států bývalého Československa. Soutěž prověřila jak jejich praktické schopnosti, tak i teoretické vědomosti. Za úkol mělo každé družstvo dovézt tři přesně dané výrobky zhotovené před soutěží. Na soutěži potom zhotovili další dva výrobky a předvedli výrobu škrobového papíru, do kterého následně potáhli jednu z vazeb. Následoval teoretický test z otázek prvního a druhého ročníku daných oborů. Pro větší objektivitu test sestavoval p. Dušan Nováček (SČK). Na zadaných pracích i testu spolupracoval celý tým soutěžících jako celek. Jejich práce byly hodnoceny anonymně, a to porotou letos složenou ze zástupce SČK p. Dušanem Nováčkem, p. Milanem Beranem (zástupce Svazu polygrafických podnikatelů), ze dvou odborníků z tiskáren Havlíčkův Brod a Finidr a ing. Evy Fialové, která zastupovala Svaz slovenských knihařů. Hodnotila se jak řemeslná dovednost a kvalita zhotovení, tak i estetický dojem a originalita, a samozřejmě dodržení technologických postupů. Součet bodů ze všech částí soutěže rozhodlo o celkovém pořadí soutěžících škol. Pro vítěze z obou kategorií byly připraveny hodnotné ceny a drobná pozornost pro všechny zúčastněné.

   Cílem a posláním této soutěže je získávání odborných zkušeností a jejich prohlubování, podpora komunikace a spolupráce mezi jednotlivými školami a polygrafickými podniky.  A hlavně rozvíjení cílevědomé výchovné práce se žáky a účelné využívání volného času žáků, jejich zručnosti a talentu. Navíc zdravá soutěžní rivalita a získávání nových zkušeností, často v cizím prostředí, připravuje žáky i na budoucí „souboj“ v uplatňování se na trhu práce.

   Chci také poděkovat všem sponzorům, a nebylo jich málo, kteří nám pomohli finančními prostředky nebo polygrafickým materiálem zajistit ceny pro účastníky soutěže. Zvláště pak děkuji panu Dušanovi Nováčkovi (SČK), který nám obětavě pomáhal organizovat samotnou soutěž, ale dozíral i na její hladký průběh.  Ještě jednou všem díky.

   Doufám, že se letošní ročník vydařil a porota se mohla pokochat zdařilými výrobky budoucí knihařské generace. Snad si všichni ze soutěže vzali jen to nejlepší a myslím, že to bylo jak pro žáky, tak pro pedagogy příjemné odchýlení od všedních dní.

 

     Mnoho úspěchů všem zúčastněným přeje Mirka Závodníková a kolektiv pedagogů Integrované střední školy polygrafické, Brno

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Knihaři CZ